+48 58 771 31 22

Zarządzenia Ks. Dyrektora dotyczące funkcjonowania Szkoły

Poniższe zarządzenia dotyczą:

nr 1 - wszystkich ważnych obszarów obecnego (szczególnego) funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii

nr 2 - szczególnych trybów nauczania w tym hybrydowego i zdalnego

 

 


 

 

Zarządzenie nr 1 / 2020 / 2021

Dyrektora Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego zwanego dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020 / 2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

 

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat.slo@onet.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 58 771 31 22 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres sekretariat.slo@onet.pl lub telefonicznie pod numerem  58 771 31 22, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych. Do szkoły nie mogą przychodzić także osoby znajdujące się na kwarantannie. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani poinformować szkołę o znajdowaniu się ucznia na kwarantannie.
 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice
  i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione
  w sekretariacie szkoły.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne jeśli takie posiada.
 4. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) oraz przestrzenie wspólne (korytarze, toalety, szatnie itp.) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.

5a. Oratorium jest strefą ucznia dla klas IV – VI SSP i przebywających tam z nimi pracowników szkoły.  Dla pozostałych osób oratorium ma status przestrzeni wspólnej.

 1. W przestrzeniach wspólnych wszyscy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczkami / przyłbicami itp.
 2. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
  w jednej strefie wymienionej w punkcie 4.
 3. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 4. W każdej sali zajęć znajdują się środki do mycia rąk.
 5. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 6. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w sali nr 003 obok gabinetu pielęgniarki do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

11a. Następuje to po zawiadomieniu o zaistniałym przypadku sekretariatu szkoły przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Ucznia klas IV – VI do izolatorium odprowadza pielęgniarka a uczniów klas starszych przyprowadza inny uczeń z klasy. W obu wypadkach    z zachowaniem koniecznego dystansu społecznego.

 1. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia    lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 2. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

§ 4.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczeniem, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne jest korytarz przed wejściem do sekretariatu szkoły.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 5 osób.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda  z w/w osób wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 5. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. Oboje rodzice / opiekunowie przychodzą, gdy są zaproszeni / wezwani na spotkanie z Ks. Dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem itp.
 6. Rodzić / opiekun umówiony wcześniej na konsultacje z nauczycielem zgłasza swoje przybycie w sekretariacie, gdzie prowadzony jest odpowiedni rejestr wejść. Następnie udaje się na umówione miejsce konsultacji.

6a. Jeżeli sekretariat już by nie działał w porze późniejszych konsultacji nauczyciel, który ją prowadził zgłasza o tym informację do rejestru następnego dnia.

 1. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

 

§ 5.

Strefa ucznia

 1. Pomieszczeniami strefy ucznia są sale lekcyjne, biblioteka i pomieszczenia dydaktyczne i szatnie hali sportowej.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa jeśli zachowywany jest odpowiedni dystans.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (obowiązkowo po korzystaniu z szatni lub toalety), zasłanianie się podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 6. W miarę możliwości oddziały klasowe odbywają lekcje w tych samych salach.
 7. W celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się uczniów słówka poranne odbywają się w salach lekcyjnych.
 8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w pobliżu sali, w której mają odbywać zajęcia lub na świeżym powietrzu (patio, przestrzeń koło boiska i na boisku) a w razie potrzeby także w strefie żywienia.

9a. Uczniowie klas IV – VI jeśli przebywają tylko we własnym gronie nie muszą zasłaniać nosa i ust przebywając na przerwie koło swych klas lekcyjnych i w oratorium.

 1. Wychowawcy klas ustalają dla swojego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w hali gimnastycznej.
 3. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 4. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w  wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów. Szczególną uwagę przykładają do odkażania sali informatycznej po każdych zajęciach lekcyjnych.

 

§ 6.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych dniach i godzinach.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 5 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

§ 7.

Strefa żywienia

 1. Pomieszczenia strefy żywienia są: stołówka w sali 005 i sklepik szkolny.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 3. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 4. W miarę możliwości uczniowie na stołówce przebywają przy konkretnym stoliku w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
 5. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 6. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 7. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 8. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Nauczyciel przebywający na kwarantannie wynikającej z możliwego kontaktu z osobą zarażoną może kontynuować prowadzenie swoich zajęć w formie zdalnej uzgodnionej   z Dyrektorem.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku

Poniżej pliki pdf z Zarządzeniem nr 1 i nr 2

 

Załączniki: